Tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của TCTD 07/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 46/2018/TT-NHNN quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông...

Ngân sách hỗ trợ hộ thoát nghèo không quá 3 năm 07/01/2019

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ hộ thoát nghèo (hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo) trong khoảng thời gian không quá 3 năm.

Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán 07/01/2019

Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên...

Quy định mới về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của TCTD 07/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức...

Quy định về phòng thủ dân sự 07/01/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự.

Quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm 07/01/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Quản lý nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư 05/01/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Giá dịch vụ quản lý thành viên tại SGDCK 20 triệu đồng/năm 05/01/2019

Giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) là 20 triệu đồng/năm. Mức giá này được áp dụng chung cho thành viên và không thu theo tư cách thành viên của từng loại...

Lộ trình chuyển đổi thẻ ATM sang thẻ chip 05/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 41/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Chế độ hỗ trợ với người có công đang định cư ở nước ngoài 05/01/2019

Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư 170/2018/TT-BQP hướng dẫn một số điều Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo